Aydınlatma Metni

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda açıklanan şekillerde işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması için otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi üyelik oluşturmak için rızanız ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin ve internet sitesi üzerinde cevaplandırdığınız anketlerde yer alan cevapların toplanması aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir;

Şirketin tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

Şirket ve grup şirketlerin, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, planlanması ve icra edilmesi,

İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi,

Şirketimizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

Şirketimizin tabi olduğu ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi;

Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak, aşağıdaki belirtilen amaçlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir;

Şirketin tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

Şirket ve grup şirketlerin, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, planlanması ve icra edilmesi,

İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi,

Şirketimizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

Şirketimizin tabi olduğu ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi;

Şirket tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Yukarıda yer alan haklarınızı www.nblturkiye.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14 Ümraniye 34768 İSTANBUL adresine aşağıdaki kanallardan biri ile ileterek kullanabilirsiniz;

Şahsen başvuru,

Noter vasıtasıyla,

İadeli taahhütlü mektupla ( nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi ile birlikte)

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

#HidrotenİleKoru